Donut Raspberry – Donut phúc bồn tử

Khối lượng (g) / Weight: 50gr

Thành phần: bột mì, bơ, đường, muối, sữa tươi, phụ gia ngọt, phúc bồn tử

Ingredients: Flour, butter, salt, sugar, milk, yeast, egg, raspberry, toupan A